Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

Ugdymo karjerai paslaugų mokykloje tikslas  – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Ugdymu karjerai mokykloje siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymas karjerai integruojamas į atskiras technologijų ir kitų mokomųjų dalykų  programų temas, projektinę veiklą, kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas, klasės auklėjamąją veiklą bei neformalųjį švietimą. Integruojami ugdymo karjerai turinio akcentai pažymimi ilgalaikiuose dalykų mokymo planuose ir elektroninio dienyno pamokų ar neformaliosios veiklos turinio dalyje.

Profesiniam orientavimui mokykloje koordinuoti ir atskiroms veikloms vykdyti skiriamas  ugdymo karjerai koordinatorius ir sudaroma ugdymo karjerai grupė. Mokykloje ugdymo karjerai paslaugas teikia  mokytojai, klasių auklėtojai, psichologė, socialinė pedagogė. Profesinio orientavimo procese pasitelkiama bendruomenė, vietinių įmonių vadovai ir specialistai, kiti socialiniai partneriai.

 

Informacija ugdymo karjeros klausimais teikiama e. paštu rasitagokdere@gmail.com

Konsultacijų  laikas su konsultantėmis derinamas individualiai.

 

Kur rasti daugiau informacijos apie ugdymą karjerai?

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt;

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ – www.kamtoreikia.lt

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos  http://www.europass.lt/cv

DARBO PAIEŠKA

Užimtumo tarnyba – https://uzt.lt/?mode=normal

Darbo paieškos portalai:

http://www.cv.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.patria.lt/

http://www.zinauviska.lt/

http://www.jtba.lt/

 

 

Informacija atnaujinta 2022-01-05 13:30:10